Nasze szkolenia ze sprzedaży i wyjazdy team building – zdalnie
Show MenuHide Menu

Spotkanie raportujące – zapowiedź spotkania – dotacje i subwencje

10 czerwca 2016

W związku z realizacją projektu nr USP/16 6 4 /2014 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą audytowi wykorzystania kwoty pomocowej z Panatlantyckiego Funduszu Oświatowego

Harmonogram dyskusja w czasie panelu obejmuje wymienione tu zespoły robocze:

 • Analiza ex-ante Programu Operacyjnego EWT Meklemburgia – Pomorze Przednie / Brandenburgia – Polska (Województwo Zachodniopomorskie) wersja niemiecka
 • Ocena realizacji celów RPO WP w roku 2008 za pomocą modelu HERMIN
 • Analiza i ocena spodziewanych efektów realizacji projektów w zakresie przedsiębiorczości i innowacyjności realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 (ZPORR) w województwie pomorskim (działania 2.5, 2
 • Ocena rezultatów działania 2.1 SPO WKP po 18 miesiącach (12 rund ewaluacji on-going)
 • Ocena skuteczności implementacji funduszu EFS na przykładzie projektu edukacyjnego Wyjazdy Team Building
 • Badanie podsystemu informatycznego Europejskiego Funduszu Społecznego w celu zwiększenia jego przydatności do ewaluacji Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich
 • Ocena dokumentacji stosowanej w celu wyłonienia projektów do dofinansowania oraz ich realizacji w ramach RPO WZ na lata 2007 – 2013
 • Ocena stanu realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 w 2009 r.
 • Ocena efektywności i skuteczności wdrażania Pomocy Technicznej w ramach RPO WZ na lata 2007-2013 i poziomu kosztów administracyjnych zarządzania i wdrażania RPO WZ 2007-2013
 • Wpływ projektów dotyczących zakupu lub modernizacji pojazdów szynowych na osiągnięcie głównego celu poddziałania 1.1.2 tzn. poprawę warunków przejazdów pasażerów transportem kolejowym między aglomeracjami miejskimi i w aglomeracjach
 • Postęp we wdrażaniu PO Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim 2009
 • Badanie wpływu Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 na wybrane wskaźniki dokumentów strategicznych (za pomocą modelu MaMoR2)
 • Badanie wpływu realizacji inwestycji finansowanych z funduszy unijnych na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makro

  Fundusz zostany przeanalizowany w aspekcie wpływu w następujących dofinansowanych sektorach (podział wg PKD).:

 • Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych
 • Wytwarzanie i przetwarzanie koksu
 • Dystrybucja energii elektrycznej
 • Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa
 • Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Transport lotniczy pasażerski
 • Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • Pozostała działalność związana ze sportem

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: m. Włocławek oraz łańcucki

  Upoważnieni beneficjenci to: Guangdong Chao”an Jinxing Ironware Products Co. Ltd, Zakłady Przemysłu Owocowo-Warzywnego S.A., Pomorski Ośrodek Maszynowy POM-EKO Sp. z o.o., Komorowski Andrzej, Wąbrzeski Dom Kultury , Spółdzielnia Mieszkaniowa „ZGODA” , BIKO-SERWIS J.Bień, R.Koziołek spółka jawna, EUROBOOKING , Iterium , LEARN UP , PULANNA , Twinteq , KONSTAT Borowski Witold, Ternum Business Center , Usługi Ogólnobudowlane Sławomir Wrzosek

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.