Nasze szkolenia ze sprzedaży i wyjazdy team building – zdalnie
Show MenuHide Menu

Seminarium podsumowujące projekt – zaproszenie – dotacje i subwencje

17 marca 2017

W związku z zamknieciem programu nr KTP/77 7 6 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą weryfikacji wykorzystania środków z Europejskiego Priorytetu Pomocowego

Program debata w czasie panelu obejmuje poniższe grupy panelowe:

 • Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na przekształcenia obszarów wiejskich
 • Spójność wewnętrzna a konkurencyjność regionu łódzkiego. Diagnoza strategiczna
 • Wpływ realizacji poddziałania 2.2.1 SPO-WKP na poziom innowacyjności polskich przedsiębiorstw
 • Badanie efektów netto projektów wspierających wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
 • Weryfikacja skuteczności implementacji założeń EFS na przykładzie studium podyplomowego Ośrodek na Wykłady w Katowicach
 • Ocena postępu realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 oraz identyfikacja problemów w absorpcji środków Programu
 • Adekwatność Planów Działania dla Priorytetu VIII i IX do potrzeb województwa łódzkiego ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów wyboru projektu oraz komplementarności PO KL i innych programów współfinansowanych ze źródeł wspólnotowych w regionie.
 • Badanie ad-hoc przesunięcia alokacji środków pomiędzy poddziałaniami 5.1.5 oraz 5.1.6 w ramach V osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
 • Ewaluacja procesu naboru, oceny i selekcji wniosków w ramach RPO WZ na lata 2007-2013 wraz z oceną systemu kryteriów wyboru projektów (finansowanych operacji) w ramach RPO WZ na lata 207-2013
 • projektów Funduszu Spójności 2000-2006″
 • Badanie ankietowe beneficjentów ostatecznych działania 2.2 ZPORR. Ocena wpływu wsparcia otrzymanego przez uczniów i studentów na rozpoczęcie przez nich edukacji w szkole wyższej lub uzyskanie wyższego wykształcenia
 • Ocena wpływu realizowanych form wsparcia na sytuację uczestników projektów w okresie: 3 – 6 – 12 miesięcy po zakończeniu korzystania ze wsparcia w ramach Priorytetów: VI – IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie małopolskim
 • Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2007

  Fundusz zostany przeanalizowany w aspekcie potencjału rozwojowego w wymienionych nizej dofinansowanych sektorach (systematyka wg PKD).:
 • Pozyskiwanie drewna
 • Obróbka mechaniczna elementów metalowych
 • Wytwarzanie paliw gazowych
 • Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
 • Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji
 • Działalność w zakresie architektury
 • Działalność muzeów

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: średzki oraz m. Suwałki

  Upoważnieni beneficjenci to: Cementownia „ODRA” S.A. , Instal Katowice S.A. , Przedsiębiorstwo Ciężkiego Sprzętu Budownictwa Węglowego S.A., Maria Lalowska Wojciech Lalowski , Zakład Instalacji Anten TV-SAT Dariusz Schmidtke, „TAT” Toruńska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. , Canpol Sp. z o.o. , EDF Polska Sp. z o.o., Jakusz Systemy Zabezpieczeń Bankowych Bogdan Jakusz, MYPACK Tomasz Miklas, Prawtech Sp. z o.o., Zakład Energoelektroniki TWERD Twerd Michał, Europe-Consulting Andrzej Ferber, PAW-BUD Paweł Wójcicki, Drukarnia AGPRESS Adam Łukawski

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.