Nasze szkolenia ze sprzedaży i wyjazdy team building – zdalnie
Show MenuHide Menu

Audyt projektu – powiadomienie uczestników – dotacje i subwencje

10 kwietnia 2017

W związku z raportowaniem przedsięwzięcia nr HYT/82 1 7 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą ocenie wykorzystania środków z Bałtyckiego Trustu Wyrównawczego

Agenda debata w czasie warsztatu przewiduje poniższe zespoły robocze:

 • Ewaluacja ex-ante oraz prognoza oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013
 • Ocena funkcjonowania klastrów województwa łódzkiego – studia przypadków w kontekście realizacji RPO WŁ
 • Komplementarność działań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013
 • Transgraniczne sieci innowacyjne w procesie zarządzania rowojem regionalnym na przykładzie Województwa Śląskiego, Śląsko – Morawskiego Kraju (Czechy) oraz Kraju Żylińskiego (Słowacja)
 • Analiza skuteczności wdrożenia celów EFS na przykładzie studium szkoleniowego Hotele Na Warsztaty w Łodzi
 • Ocena współpracy Instytucji Pośredniczących z Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki” – raport z pierwszej sesji badawczej
 • Ocena systemu wdrażania osi priorytetowych na poziomie regionalnym w ramach PO KL w województwie podlaskim na lata 2007-2013
 • Ocena dotychczasowych działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych przez IZ RPO WK-P
 • Przewidywany wpływ inwestycji infrastrukturalnych realizowanych na obszarach wiejskich i wiejsko-miejskich w ramach działań 3.1 i 3.2 ZPORR oraz działań 2.3 i 2.6 SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich. An
 • Gotowość szkół wyższych do realizacji projektów kluczowych w ramach XIII Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko: Infrastruktura szkolnictwa wyższego
 • Raport końcowy z Badania beneficjentów ostatecznych Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006.Osoby objęte wsparciem jako niepracujące.
 • „Badanie ewaluacyjne ex-ante dotyczące oceny zapotrzebowania


 • Program będzie przeanalizowany pod kątem wpływu w wymienionych nizej uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (systematyka wg PKD).:
 • Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich
 • Produkcja ceramicznych kafli i płytek
 • Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego
 • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 • Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
 • Transport kolejowy towarów
 • Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane
 • Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: hrubieszowski oraz buski

  Upoważnieni beneficjenci to: REFA S.A., Rybnickie Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne S.A., Wytwórnia Konstrukcji Stalowych „MOSTOSTAL -CHOJNICE” S.A., Beskidzkie Centrum Czystości Apeks Sp. j., Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświecenia” , Spółdzielnia Mieszkaniowa w Słupcy , Cardinal Pharma Trade , Fabryka Armatur „JAFAR” S.A, Karol Kania i Synowie Sp. z o.o., MAWEY Sp. z o.o. , polish-courses.com Iwona Joanna Stempek , Włodzimierz Mysłowski, INSTAC Sp. z o.o., PPHU TiM Spółka Cywilna Janina Cichocka, Michał Cichocki, Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Otwocku

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.