Nasze szkolenia ze sprzedaży i wyjazdy team building – zdalnie
Show MenuHide Menu

Audyt projektu – zapowiedź spotkania – fundusze unijne

25 czerwca 2017

W związku z realizacją przedsięwzięcia nr WSH/81 7 1 /2014 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą diagnozie rozdystrybuowania dotacji z Bałtyckiego Funduszu Pomocowego

Harmonogram dyskusja podczas konferencji przewiduje następujące grupy panelowe:

 • Ocena Ex ante dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013
 • Ocena zintegrowanego systemu działań informacyjnych, promocyjnych oraz szkoleniowych w zakresie funduszy europejskich w Województwie Małopolskim
 • Badanie wpływu funduszy strukturalnych wykorzystanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa na rozwój regionalny woj. podkarpackiego, lubelskiego i podlaskiego
 • Badanie efektów netto projektów wspierających wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
 • Audyt jakości implementacji funduszu EFS na przykładzie studium edukacyjnego Sala konferencyjna Treningi w Warszawie
 • Ocena współpracy Instytucji Pośredniczacych z Instytucja Zarządzającą PO KL – raport końcowy
 • Badanie ewaluacyjne w zakresie efektywności i skuteczności działań informacyjno-promocyjnych, prowadzonych w województwie mazowieckim przez instytucje zaangażowane we wdrażanie regionalnego komponentu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 • Znajomość i skojarzenia związane z logotypami NSS
 • Przewidywany wpływ wybranych projektów SPOT dotyczących modernizacji linii kolejowych szynowych w obrębie aglomeracji warszawskiej oraz pomiędzy aglomeracją warszawską i łódzką oraz zakupu pojazdów na zwiększenie udziału przewozów kolejowych w przewozach
 • Ocena wpływu inwestycji infrastruktury transportowej realizowanych w ramach polityki spójności na wzrost konkurencyjności regionów
 • Ewaluacja bieżąca Programu Operacyjnego „Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006” – II raport roczny
 • Ocena realizacji projektów systemowych
 • Ocena wpływu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na polską gospodarkę przy użyciu modelu makroekonomicznego HERMIN

  Grant zostany omówiony w aspekcie wpływu w wymienionych nizej dotowanych sektorach (identyfikacja wg PKD).:
 • Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych
 • Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego
 • Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych
 • Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność usługowa wspomagająca transport wodny
 • Zakłady kształcenia nauczycieli, kolegia pracowników służb społecznych oraz szkoły wyższe
 • Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: międzyrzecki oraz m. Ostrołęka

  Upoważnieni beneficjenci to: Spółdzielnia Socjalna „PRO-EKO”, ELANA S.A., Kopalnia i Zakład Przeróbczy Piasków Szklarskich OSIECZNICA Sp. z o.o., K2Systems – Jerzy Grum, Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa , BIELSAT.com sp. z o.o. , Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych S.A., Direct eServices , IPB POLSKA SP. Z O.O., LMS , Passage Cosmetics Laboratory Paweł Gwardys, Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego „ROSA” Stanisław Rosa, Biuro Plus Lewandowski Spółka Jawna, PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA „ARCHICOMP” MIKLAS Ryszard, Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Zagospodarowania Terenów Zielonych „Budrox”

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.