Nasze szkolenia ze sprzedaży i wyjazdy team building – zdalnie
Show MenuHide Menu

Seminarium podsumowujące projekt – zapowiedź spotkania – fundusze unijne

8 lipca 2017

W związku z realizacją działania funduszowego nr GDR/28 2 3 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą ocenie wykorzystania kwoty pomocowej z Środkowoeuropejskiego Trustu Społecznego

Plan debata podczas konferencji przewiduje wymienione tu zespoły robocze:

 • Ocena efektów osiągniętych podczas wdrażania ZPORR w kontekście realizacji Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2020
 • Spójność wewnętrzna a konkurencyjność regionu łódzkiego. Diagnoza strategiczna
 • Ewaluacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
 • Ocena stanu realizacji 3,4,5 i 6 priorytetu PO IG w połowie okresu programowania
 • Ocena stopnia implementacji celów EFS na przykładzie projektu edukacyjnego Ośrodki na Szkolenia w Krakowie
 • Proces selekcji projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Priorytet 1 i 3 z wyłączeniem Działań 1.6 i 3.4) – analiza statystyczna
 • Regionalnie czy centralnie? Ocena efektywności i skuteczności wdrażania instrumentów wsparcia przedsiębiorczości na różnych szczeblach administracji.
 • Ocena realizacji projektów partnerskich realizowanych w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych w okresie perspektywy finansowej 2007-2013
 • Przewidywany wpływ inwestycji infrastrukturalnych realizowanych na obszarach wiejskich i wiejsko-miejskich w ramach działań 3.1 i 3.2 ZPORR oraz działań 2.3 i 2.6 SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich. An
 • „Prognoza oddziaływania na środowisko Indykatywnego Wykazu Dużych Projektów dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 • Analiza i ocena efektów realizacji projektów samorządu województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie regionalnych programów stypendialnych w ramach Działania 2.6 ZPORR i Poddziałania 8.2.2 PO KL
 • Raport z badania ewaluacyjnego beneficjentów indywidualnych Działań 2.1, 2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI)
 • Ocena zbieżności rozwoju społeczno-gospodarczego Polski z Unią Europejską

  Grant będzie przeanalizowany w aspekcie efektywności w wymienionych nizej dofinansowanych sektorach (podział wg PKD).:
 • Przetwórstwo mleka i wyrób serów
 • Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych
 • Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych
 • Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
 • Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Ubezpieczenia na życie
 • Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów,z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
 • Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: ciechanowski oraz m. Dąbrowa Górnicza

  Upoważnieni beneficjenci to: „HUTMEN” S.A., Reemtsma Polska S.A. , LUSATIA Noble Mode S.A., Tyra Jolanta – Bioptron, leczenie bólu, zabiegi lecznicze, Wyszkowska Telewizja Kablowa Spółka z o.o. , Karpacka Telewizja Kablowa Sp. z o.o. , AUTO HIT Sp. z o. o., Elokon Polska , K2 Internet , KOSMED Sp. z o.o., PROMO-Z JACEK PALUZ, WOGIS , Elhurt sp. z o.o., Texmar Marek Hałoń, Optyka na Złotej Sp. z o.o.

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.