Nasze szkolenia ze sprzedaży i wyjazdy team building – zdalnie
Show MenuHide Menu

Audyt projektu – informacja dla beneficjentów – dotacje i subwencje

9 września 2017

W związku z raportowaniem działania funduszowego nr IJEP/27 3 5 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą audytowi rozdystrybuowania subwencji z Luksemburskiego Programu Wyrównawczego

Plan debata w czasie panelu obejmuje poniższe zespoły robocze:

 • Raport ewaluacyjny w zakresie projektów rewitalizacyjnych zrealizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 w województwie pomorskim wraz z rekomendacjami dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewód
 • Ocena kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WŁ
 • Ocena stopnia realizacji celu głównego Priorytetu II Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 poprzez realizację celów zawartych w Strategii e-Rozwoju Województwa Mazowieckiego na lata 2007 – 2013
 • Suplement: Opinie uczestników IV OFIP na temat dostępności środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla organizacji pozarządowych.
 • Audyt sprawności implementacji założeń EFS na przykładzie studium szkoleniowego Sale konferencyjne Szkolenia w Zakopanem
 • Analiza projektów szkoleniowych w ramach działań 2.1, 2.3, 2.4 ZPORR zakończonych rzeczowo do dnia 30 kwietnia 2007 w województwie wielkopolskim, podkarpackim i łódzkim pod kątem wynagrodzenia personelu w projekcie.
 • Bariery i problemy w realizacji projektów finansowanych z EFS w województwie wielkopolskim
 • Ocena szczegółowych kryteriów wyboru projektów w ramach PO KL stosowanych w województwie dolnośląskim
 • Przewidywany wpływ projektów SPOT dotyczących rozwoju transportu intermodalnego na zwiększenie wielkości przewozów ładunków transportem intermodalnym
 • Prognoza oddziaływania na środowisko Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013
 • Postęp we wdrażaniu PO Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim 2009
 • Ocena adekwatności wskaźników założonych dla Działania 5.4 i Działania 5.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych NPR 2004 – 2006 i NSS 2007 – 2013

  Projekt będzie omówiony w aspekcie skuteczności w poniższych dotowanych branżach (systematyka wg PKD).:
 • Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
 • Produkcja cementu
 • Produkcja wojskowych pojazdów bojowych
 • Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych
 • Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność związana z oprogramowaniem
 • Działalność w zakresie architektury
 • Praktyka lekarska specjalistyczna

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: kutnowski oraz brzeski

  Upoważnieni beneficjenci to: Zakłady Aparatury Elektrycznej „Elester” S.A., Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Zamość S.A., Zakłady Naprawcze Mechanizacji Rolnictwa S.A., Wawer Roman, Śląska Telewizja Kablowa Ruda Śląska Sp. z o.o. , Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „INTER-SAT” , BLIRT SPÓŁKA Z PGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, EASYDOT SOFTWARE Sp. z o.o., GaleriaOpen , Moja drużyna Sp. z. o.o. , PLANIKA SPOŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Utaplast Andrzej Kowalski, Arpex L. i A. Jurkiewicz , TERMINAL BSJ Jacek Górny, Gmina Świebodzice

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.