Nasze szkolenia ze sprzedaży i wyjazdy team building – zdalnie
Show MenuHide Menu

Konferencja programowa – powiadomienie uczestników – dotacje i subwencje

3 października 2017

W związku z audytem przedsięwzięcia nr DXR/52 1 6 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą diagnozie rozdystrybuowania wsparcia z Szwajcarskiego Funduszu Oświatowego

Program dyskusja w czasie seminarium zawiera wymienione tu podgrupy zadaniowe:

 • Ocena ex-ante Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007-2013
 • Determinanty rozwoju współpracy międzynarodowej beneficjentów funduszy strukturalnych na poziomie Narodowej Strategii Spójności
 • Ocena wpływu środków pomocowych (w tym RPO WŁ) na rozwój turystyki, sportu, rekreacji i kultury w regionie łódzkim
 • Ocena razultatów działania 2.3 SPO WKP po 18 miesiącach (9 rund ewaluacji on-going)
 • Audyt efektywności wdrożenia celów EFS na przykładzie studium szkoleniowego Hotel Na Wykłady w Poznaniu
 • Analiza systemu zarządzania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
 • Badanie stopnia poinformowania potencjalnych beneficjentów o możliwości pozyskania środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ)
 • Badanie stron internetowych instytucji tworzących system wdrażania PO i RPO w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007 – 2013 I i II etap
 • Ocena systemu wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
 • Ocena programów i projektów rewitalizacyjnych realizowanych w ramach Działania 3.3 „Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe” ZPORR. Wnioski na przyszłość
 • Badanie beneficjentów ostatecznych pomocy udzielanej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 – pilotaż
 • Ocena wpływu realizacji interwencji współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na podniesienie jakości zasobów ludzkich
 • „Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce

  Program zostany przeanalizowany w aspekcie stopnia zwrotu z inwestycji w poniższych dotowanych branżach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu
 • Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
 • Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
 • Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów
 • Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Ubezpieczenia na życie
 • Działalność związana z tłumaczeniami
 • Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: m. Zamość oraz koniński

  Upoważnieni beneficjenci to: Zakład Wapienniczy „Wojcieszów” Sp. z o.o., Beiersdorf Lechia S.A., Ulstein Fama Sp. z o.o., ” Skup i Sprzedaż Ryb, „ELART” , „OPAX” ZBIGNIEW I JERZY OPYRCHAŁ SPÓŁKA JAWNA, Arcilook Maciej Bilski, Delphia Yachts Kot Spółka Jawna, Interactive Voice News , MADAA , Surfland Systemy Komputerowe SA , Vacation Express , DAMKON , Polska Organizacja Turystyczna, Polservice Geo

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.