Nasze szkolenia ze sprzedaży i wyjazdy team building – zdalnie
Show MenuHide Menu

Ocena powdrożeniowa – zapowiedź spotkania – fundusze unijne

8 listopada 2017

W związku z rozliczeniem programu nr ASR/65 1 3 /2015 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą audytowi wykorzystania środków z Europejskiego Priorytetu Wyrównawczego

Porządek dyskusja w czasie warsztatu zawiera wymienione tu podgrupy zadaniowe:

 • Analiza ex-ante Programu Operacyjnego EWT Meklemburgia – Pomorze Przednie / Brandenburgia – Polska (Województwo Zachodniopomorskie) wersja niemiecka
 • Ewaluacja przygotowania jednostek samorządu terytorialnego do aplikowania o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
 • Rozwój klastrów w Polsce
 • Bariery ograniczające aktywność organizacji pozarządowych w wykorzystywaniu środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Analiza sprawności wdrożenia funduszu EFS na przykładzie programu edukacyjnego Hotel Na Szkolenia w Łodzi
 • Analiza systemu monitoringu na pozimie regionalnym
 • Problemy i bariery w realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 • Analiza porównawcza regulacji w zakresie ustalania poziomu współfinansowania w ramach projektów współfinansowanych z EFRR w poszczególnych krajach członkowskich Unii Europejskiej
 • Przewidywany wpływ wybranych projektów SPOT dotyczących modernizacji linii kolejowych szynowych w obrębie aglomeracji warszawskiej oraz pomiędzy aglomeracją warszawską i łódzką oraz zakupu pojazdów na zwiększenie udziału przewozów kolejowych w przewozach
 • Prognoza oddziaływania na środowisko Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013
 • Raport końcowy z Badania beneficjentów ostatecznych Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006.Osoby objęte wsparciem jako niepracujące.
 • Ewaluacja on-going Działań 2.1, 2.2 PO KL- badanie przedsiębiorstw uczestniczących w ponaregionalnych i zamkniętych projektów szkoleniowych
 • Ocena wpływu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na polską gospodarkę przy użyciu modelu makroekonomicznego HERMIN

  Program będzie omówiony w aspekcie potencjału rozwojowego w wymienionych nizej dotowanych sektorach (systematyka wg PKD).:
 • Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych
 • Produkcja cementu wzmocnionego włóknem
 • Produkcja pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • Odzysk surowców z materiałów segregowanych
 • Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
 • Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • Działalność bibliotek i archiwów

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: aleksandrowski oraz śremski

  Upoważnieni beneficjenci to: FIRMA REMONTOWO – BUDOWLANA, Zakłady Radiowe ELTRA S.A. , Zakłady Sprzętu Elektroinstalacyjnego „OSPEL” S.A., ORTHOmedicus, Marzanna Brzozowska, Stowarzyszenie Kulturalno Oświatowe „TELE-PIAST” , TRANSMITEL Sp. z o.o. , ARNO-BIO , Domidor , HERMES POLSKA , Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Długosz Długosz Stomatologia , SmartMedia , „BRUK” , Activis Polska Sp. z o. o. , Zakłady Metalowe ERKO R. Pętlak Bracia Pętlak, Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o.

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.