Nasze szkolenia ze sprzedaży i wyjazdy team building – zdalnie
Show MenuHide Menu

Warsztat unijny – zaproszenie – projekty EFS

10 lipca 2016

W związku z finalizacją projektu nr LLIJ/74 9 5 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie wykorzystania budżetu z Amerykańskiego Priorytetu Wyrównawczego

Plan dyskusja w czasie seminarium obejmie następujące zespoły robocze:

 • Ewaluacja ex-ante oraz prognoza oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013
 • Determinanty rozwoju współpracy międzynarodowej beneficjentów funduszy strukturalnych na poziomie Narodowej Strategii Spójności
 • Rozwój klastrów w Polsce
 • Ocena rezultatów działania 2.1 SPO WKP po 18 miesiącach (9rund ewaluacji on-going)
 • Weryfikacja sprawności wdrożenia funduszu EFS na przykładzie studium podyplomowego Hotele NaSzkolenia Menedżerskie
 • Ewaluacja dotychczasowych działań informacyjno-promocyjnych przeprowadzonych przez Instytucję Zarządzającą RPO WD na lata 2007-2013, służąca przygotowaniom do wdrażania Planu Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na
 • Bariery w aplikowaniu o środki z EFS przez jednostki samorządu terytorialnego w województwie wielkopolskim
 • Ocena trafności i skuteczności działań informacyjno-promocyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w kontekście potrzeb informacyjnych potencjalnych beneficjentów programu oraz zwiększenia aktywności potencjalnych beneficjentów RPO WiM w sięganiu po wsparcie z UE
 • Ewaluacja on-going w zakresie wybranych elementów realizacji ZPORR w woj. podkarpackim (dotyczy infrastruktury transportu drogowego, środowiskowej oraz rozwoju turystyki i kultury)
 • Opracowanie metodyki LCA do oceny programów infrastrukturalnych
 • Ocena beneficjentów ostatecznych działania 2.6 ZPORR z rekomendacją do wdrażania działania 8.2 PO KL w województwie opolskim
 • Wpływ funduszy unijnych na gospodarkę Polski w latach 2004-2020 (za pomocą modelu EUImpactMod)
 • Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2007

  Projekt będzie omówiony w aspekcie wpływu w wymienionych nizej uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (identyfikacja wg PKD).:

 • Produkcja win gronowych
 • Produkcja tapet
 • Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego
 • Odzysk surowców z materiałów segregowanych
 • Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
 • Działalność organizatorów turystyki
 • Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: lubelski oraz leski

  Upoważnieni beneficjenci to: Fabryka Dywanów „AGNELLA” S.A.., Beiersdorf Lechia S.A., Wrocławskie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A. , FHU ” REALITON” Anna Kubicz, Stowarzyszenie Kablowej Telewizji Satelitarnej ALEKSANDER-SAT , Gorzowska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. , Agencja Marketingowa Wizerunek , Firma Handlowo Usługowa HARAKIRI Magdalena Olek, Interactive Voice News , MADAA , POL-DRÓG OLEŚNICA SA, WOŚ MIROSŁAW KAROL Doradztwo-Marketing- Inwestycje EXAGO, BSC Drukarnia Opakowań , Polska Organizacja Turystyczna, 4CARRIERS

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.