Nasze szkolenia ze sprzedaży i wyjazdy team building – zdalnie
Show MenuHide Menu

Konferencja programowa – zapowiedź spotkania – dotacje i subwencje

6 stycznia 2017

W związku z rozliczeniem działania funduszowego nr FZE/39 3 4 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą ocenie wykorzystania kwoty pomocowej z Bałtyckiego Funduszu Edukacyjnego

Program debata podczas konferencji zawiera wymienione tu podgrupy zadaniowe:

 • Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013
 • Badanie ewaluacyjne polskiej czesci projektu parasolowego Fundusz Małych Projektów Programu IW INTERREG III A Polska (woj. Zachodniopomorskie) Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia 2004-2006
 • Ocena działań informacyjno-promocyjnych i szkoleniowych podjętych w latach 2007-2008 oraz I kwartale 2009 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
 • Ocena efektów poddziałania 1.2.1 SPO WKP
 • Audyt efektywności wdrożenia funduszu EFS na przykładzie studium szkoleniowego Hotele Na Spotkania team building w Rucianem
 • Problemy i bariery w postępie realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 w ocenie Ostatecznych Odbiorców Programu
 • „Ocena wdrażania i zarządzania Regionalnym Programem
 • Ocena systemu kryteriów wyboru projektów zastosowanych w RPO WK-P
 • Przewidywany wpływ inwestycji infrastrukturalnych realizowanych na obszarach wiejskich i wiejsko-miejskich w ramach działań 3.1 i 3.2 ZPORR oraz działań 2.3 i 2.6 SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich. An
 • Analiza przyczyn nieubiegania się JST o dofinansowanie typowych inwestycji komunalnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko
 • Ewaluacja sieci ROEFS
 • Ocena wpływu realizowanych form wsparcia na sytuację uczestników projektów w okresie: 3 – 6 – 12 miesięcy po zakończeniu korzystania ze wsparcia w ramach Priorytetów: VI – IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie małopolskim
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makroekonomicznych na poziomie krajowym

  Program zostany przeanalizowany w aspekcie analizy ex post w poniższych uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (podział wg PKD).:
 • Uprawa drzew i krzewów owocowych cytrusowych
 • Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
 • Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa
 • Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki
 • Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Wydawanie gazet
 • Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
 • Praktyka lekarska specjalistyczna

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: trzebnicki oraz wołomiński

  Upoważnieni beneficjenci to: „WIZAMET” S.A., Zakłady Przemysłu Spożywczego OSTROWIN Sp. z o.o. , AUTO GAZ Diagostyka samochodowa i klimatyzacje, Brukowani, Stowarzyszenie Użytkowników Osiedlowej Telewizji Satelitarnej „RAD-SAT 2” , Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Telsat-Bis” Iwona Teresa Igielska , C.K. RETUREX Biuro Handlowo-Prawne Czesław Komasa, ERGO sp. z o.o., GASTEL SA, MAKRUSZ S.A., PCSM , TopGaN Sp. z o.o., ART REKLAMA DARIUSZ ŚWIĄTEK, BARBARA ŚWIĄTEK SPÓŁKA JAWNA, Metropolitan Studio Karolina Tomys, JAX-W.J.E Sp. z o.o.

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.