Nasze szkolenia ze sprzedaży i wyjazdy team building – zdalnie
Show MenuHide Menu

Audyt projektu – zaproszenie – dotacje i subwencje

11 grudnia 2017

W związku z zamknieciem programu nr AYM/36 3 6 /2014 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą weryfikacji wydatkowania subwencji z Środkowoeuropejskiego Funduszu Pomocowego

Harmonogram debata w czasie seminarium obejmie wymienione tu grupy panelowe:

 • Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 3)
 • Ocena wpływu wykorzystania środków zewnętrznych w latach 2000 – 2008 na zwiększenie spójności wewnątrzregionalnej województwa łódzkiego w kontekście realizacji RPO WŁ
 • Pozakonkursowe ścieżki wyboru projektów w ramach RPO WSL: Indykatywny Wykaz Projektów Kluczowych oraz Programy Rozwoju Subregionów.
 • Klastry zaawansowanych technologii jako instrument wsparcia rozwoju i konkurencyjności regionów -analiza i wnioski dla polityki regionalnej oraz polityki spójności
 • Pomiar jakości implementacji założeń EFS na przykładzie kursu szkoleniowego Sale konferencyjne Treningi w Katowicach
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Małopolskim
 • Ewaluacja funkcjonowania systemu oceny i wyboru projektów w ramach PO IG – etap II – po rozpoczęciu rund aplikacyjnych
 • Identyfikacja najlepszych praktyk w zakresie projektów dotyczących ochrony przyrody (uszczegółowiony tytuł w raporcie końcowym: Ocena modelu finansowania ochrony przyrody w ramach POIiŚ oraz identyfikacja najlepszych praktyk w tym zakresie)
 • Ewaluacja gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce
 • Wstępna ocena oddziaływania PO IG na środowisko
 • Badanie wpływu Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 na wybrane wskaźniki dokumentów strategicznych (za pomocą modelu MaMoR2)
 • „Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2006

  Projekt zostany omówiony pod kątem efektywności w wymienionych nizej dotowanych sektorach (systematyka wg PKD).:
 • Uprawa drzew i krzewów owocowych cytrusowych
 • Produkcja ołowiu, cynku i cyny
 • Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego
 • Przygotowanie terenu pod budowę
 • Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych
 • Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego
 • Działalność związków zawodowych

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: zielonogórski oraz ropczycko-sędziszowski

  Upoważnieni beneficjenci to: „NOVITA” S.A., Philips Lighting Pabianice S.A., PHU DYMOWSCY, KOZAK P.U.H. Zdzisław Kozak, SAT-MONT-SERVICE Jacek Mruk, Krzysztof Mruk Sp. jawna , Legnicka Telewizja Kablowa DAMI Sp. z o.o. , ACTIVE TRADE Sp. z o.o., COTIS EU SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Next -Auto -Glass Danuta Pusz, Stopango sp. z o.o., Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, EFC S.A, POL-NIL , Mochtoys Artur Moch, Katarzyna Moch

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.